Privacy Statement


REConvert BV verwerkt gegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens en persoonsgegevens. REConvert BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als REConvert BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens en andere gegevens

REConvert BV verwerkt zowel persoonsgegevens als andere gegevens die van u afkomstig zijn. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het zijn gegevens waarmee u met enig gemak te identificeren bent. Dit soort gegevens verkrijgen wij als u bijvoorbeeld een e-mail formulier invult. Ook als u één van de websites van REConvert BV bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een dynamisch IP-adres. REConvert BV verwerkt enkel de persoonsgegevens waarvan de verwerking door REConvert BV noodzakelijk is voor de doeleinden die in het vervolg van dit Privacy Statement worden omschreven.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens als levensovertuiging, politieke voorkeur of ras worden nooit door REConvert BV verzameld.

Daarnaast worden door REConvert BV ook andere gegevens van u verzameld die er niet meteen toe kunnen leiden dat u geïdentificeerd kunt worden. Zo worden bijvoorbeeld gegevens van uw websiteverzoek verzameld waaruit REConvert BV kan opmaken welke producten/diensten een klant interessant vindt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor interne analyses, productontwikkeling en diensten. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren. U kunt ook denken aan bedrijfsnamen, de productgegevens van uw bestelling, etc., dit zijn allemaal geen persoonsgegevens.

In het navolgende staat omschreven hoe REConvert BV om gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, installateurs en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, installateurs en leveranciers worden door REConvert BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar u bij betrokken bent.

REConvert BV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Deze persoonsgegevens worden door REConvert BV opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

REConvert BV deelt deze gegevens niet met andere partijen zolang dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer het delen van uw persoonsgegevens wel noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst deelt REConvert BV de persoonsgegevens slechts met partijen waarmee verwerkersovereenkomsten zijn gesloten. Hierbij moet gedacht worden aan partijen als installateurs of leveranciers. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken omtrent de beveiliging van, en de zorgvuldige omgang met, uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door REConvert BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dat u hiervoor toestemming gegeven heeft toen u de website (voor het eerst) bezocht.

REConvert BV verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar bezoekers:

Deze persoonsgegeven worden door REConvert BV opgeslagen voor de duur van twee jaar.

Buiten de EU

Voor het functioneren van onze website en voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief verstrekken wij persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De belangrijkste van deze partijen – Google Analytics – maken deel uit van het Privacy Shield. Dit is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

Wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij anders aangegeven in dit Privacy Statement en tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten kunt een e-mail sturen naar info@REConvert.eu

(o.v.v. privacy). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij uw persoonsgegevens wijzigen ontvangt u daarvan van ons bericht.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken middels een e-mail naar info@REConvert.eu (o.v.v. privacy).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Update privacy policy

Het kan voorkomen dat de privacy policy van REConvert BV wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom verstandig de privacy policy en het gerelateerde cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

REConvert BV
Pascalbaan
3439 MP Nieuwegein
The Netherlands
KvK. 72865628
info@REConvert.eu
(+31) 030-200 8500